మల్లంపల్లి చరిత్ర సమీక్ష – శ్రీరమణ పేరడీ

(శ్రీరమణ పేరడీలు నుండి స్వీకృతం)   చరిత్ర పరిశోధనే ఆహారంగా, నిద్రగా స్వీకరించి, చరిత్రగతులు దిద్దిన మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారి సమీక్ష చారిత్రకంగానే వుంటుంది. శిలల భాషలు తెలుసు ఆయనకు, చాకిబండలనుకున్న వాటిని శాసనాలుగా చదివిన దిట్ట. ***** మల్లంపల్లి చరిత్ర…