శ్రీమద్రామయణ గొబ్బిపాట

శ్రీమద్రామయణ గొబ్బిపాట రామాయణం జనశ్రుతిలో అనేక రూపాలలో వ్యాపించింది అనడానికి ఈ శ్రీమద్రామయణ గొబ్బిపాట ఒక చక్కటి నిదర్శనం. చిన్నదైనా గొప్ప ఫలాన్నిచ్చే గొబ్బిపాటను తప్పక చదవండి. ఆరభి రాగము – ఆది తాళము 1. శ్రీ రఘురాముని దివ్య చారిత్రామృతరసము…

Ramayana – An Omnipresent Epic

Sree Ramayanam is a sacred text written by Sage Valmiki and most revered by all Indians. It is a known fact that the story of Rama is enacted in Thailand…

“వాయుసుత” హనుమంతుడు!

నేడు హనుమజ్జయంతి. కావున ఆ మహాభాగవతోత్తముని గురించి యథామతిగా కొన్ని మాటలు… “రామ” అన్న రెండక్షరాలతో ముక్తి కలిగితే, ఆ ముక్తికి మూల హేతువైన భక్తి సిద్ధించాలంటే “హనుమ” అన్న మూడక్షరాలు అత్యవశ్యకం. “హనుమ” అని పలికితే చాలు మూఢమతికి కూడా…