లాక్షణికులు చెప్పని గూఢదశమి

    ఈ ధర చంద్ర క గురు వి భ గో ధర భవ మణిగతిన్ నగుఁ గళా తేజో మేధా జవ నయ శమ ధృతి బోధ వితర ణాత్మవిహృతి మురరిపుఁ డెపుడున్. గణపవరపు వేంకటకవి రచించిన సాటిలేని…