భారతీయ కావ్యాలు – పరోక్షత (Objectivity)

భారతీయ కావ్యాలు – పరోక్షత (Objectivity) గురించి ఇ.ఎన్.వి. రవి విశ్లేషణను చదవండి. కావ్యాల్లో పరోక్షత (Objectivity) భారతీయ కావ్యాలు, కావ్యసాంప్రదాయాలు ఎప్పుడూ కూడా ప్రత్యక్షంగా కనిపించే వాస్తవాలను మాట్లాడవు. ఆ వాస్తవాలను సత్యాలుగా అంగీకరించేసి, ఆ కంటికి కనిపించే ప్రత్యక్షవాస్తవాలను…

లాక్షణికులు చెప్పని గూఢదశమి

    ఈ ధర చంద్ర క గురు వి భ గో ధర భవ మణిగతిన్ నగుఁ గళా తేజో మేధా జవ నయ శమ ధృతి బోధ వితర ణాత్మవిహృతి మురరిపుఁ డెపుడున్. గణపవరపు వేంకటకవి రచించిన సాటిలేని…

కాదంబరీః కాదంబరీ

  కాదంబరి అంటే సంస్కృతంలో ఇప్పకల్లు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి తీరాన పర్ణశాల అని ఒక ప్రాంతం ఉంది. అక్కడ గ్రామీణులు సీతమ్మవారి ప్రసాదం అని ఇప్పపూలు అమ్ముతుంటారు. కాస్త వగరుగా, కాస్త తియ్యగా ఉంటాయవి. ఇప్పపూలు ఆ గ్రామీణులకు Natural…