శాసన సంక్రాంతి

శాసన సంక్రాంతి – మరిన్ని వ్యాసాలను “చరిత్ర” విభాగంలో చదవండి Sankranti as understood from South Indian inscriptions దానం – సనాతన ధర్మం దానం సనాతనధర్మంలోని ప్రధానగుణం. దీనిని త్యాగం అను కూడా పిలువవచ్చు. మన దగ్గర ఎక్కువగా…

Krishnaraya & his Tirumala Inscriptions

  CLICK TO KRISHNARAYA’S TIRUMALA INSCRIPTIONS AVAILABLE ONLY ON ANVESHI CHANNEL  INTRODUCTION:   During the reign of Krishnadevaraya, the Vijayanagara Empire was at its zenith. It was spread across the…