ఇంటర్నెట్ లో తెలుగు భాష, సాహిత్యం

విజయవాడ పట్టణంలో 2006 అక్టోబర్ నెలలో జరిగిన జాతీయ తెలుగు రచయితల సమావేశాల్లో భాగంగా “ఇంటర్నెట్ లో తెలుగు భాష, సాహిత్యం” అన్న అంశంపై నేను చేసిన ప్రసంగం యొక్క పాఠం ఇది. వ్యాసంగా ప్రచురించే సందర్భంగా కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు…