మరాఠా సామ్రాజ్య నిర్మాత బాజీరావ్ పేష్వా – భాగం 2

  This article was originally published in esamskriti.com Link to original article: Bajirao Peshwa – The Empire Builder   మొదటి భాగం కు కొనసాగింపు…   ఈవిధంగా బుందేల్ ఖండ్ ప్రాంతంలో విజయాన్ని సాధించి, అర్థ రాజ్యాన్ని…

మరాఠా సామ్రాజ్య నిర్మాత బాజీరావ్ పేష్వా – భాగం 1

  This article was originally published in esamskriti.com Link to original article: Bajirao Peshwa – The Empire Builder 18వ శతాబ్దంలో మరాఠా సామ్రాజ్యం దేశం నాలుగు చెరగులా వ్యాపించింది. కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైన మరాఠా పాలనను…