మహాదేవి – నాల్గవ భాగం

చిక్షురుణ్ణి అల్లంత దూరం నుంచే చూసిన మహాదేవి కళ్ళు అరుణాలయ్యాయి. బాష్కల దుర్ముఖులను చీల్చి చెండాడినా, మహిసుడు రాకుండా మరో దానవుణ్ణి తనపైకి పంపటం చూసి వాడి వెర్రితనానికి నవ్వు వచ్చిందామెకు. ఆ దానవుణ్ణి ఒక మశకం వలెనే చూస్తూ, శంఖం…

మహాదేవి – మూడవ భాగం

  ఇలా సూతులవారు కథ మధ్యలో ఆపి, ఇంతకుముందు ప్రశ్నించిన స్త్రీ గురించి చూడటమేమిటి? అనుకుంటూ, తామూ వెనుదిరిగి చూశారు. విచిత్రం! ఆవిడ అక్కడ కనిపించలేదు. ఆమె ఎవరైఉంటుంది? ఆవిడ కనిపించకపోవటానికి కారణం సూతులవారికి అర్థమైపోయింది. మహిషాసురుడికి స్త్రీ చేతిలోనే చావు…

మహాదేవి – రెండవ భాగం

  “సామీ! మంటల్లోనుంచీ మనిషి బైటికి రావడం బాగానే ఉంది గానీ మరి తనొక రాజు కొడుకుననీ, తనకో రాజ్జముండాదనీ వాడికెట్టదెలిసింది? ఆణ్ణి ఎవురు పెంచి పెద్దజేసినారు?” అని దూసుకొచ్చింది పామరుని ప్రశ్న. మునుల్లో ఎవరో అతన్ని అడ్డుకున్నారు. “ఇదిగో నాయనలారా!…

మహాదేవి – మొదటి భాగం

  పవిత్ర నైమిశారణ్య ప్రాంతం. సూత మహర్షి చుట్టూ మునులందరూ కూర్చుని జగన్మాత మహిమాన్విత గాధలు విoటూ వాళ్ళందరూ తన్మయచిత్తులవుతున్నారు. ఒకదానికంటే మరొకటి ఎంతో వైవిధ్య భరితంగా ఉంటున్న ఆ గాధలు వింటుంటే మధ్య మధ్య తలెత్తే సందేహాలను కూడా అడగమని…