మంత్రద్రష్ట – ఆరవ తరంగం

  ఐదవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు – మంత్రద్రష్ట – అయిదవ తరంగం   మధ్యాహ్నం మూడవ ఝాము. సూర్య భగవానుడు పశ్చిమ దిగంతం వైపుకు పరుగును ఆరంభించాడు. శ్రమజీవులందరూ విశ్రాంతి తీసుకొని ఆ దినపు కార్యం ముగిసిందా లేదా అని సరి…

మంత్రద్రష్ట – అయిదవ తరంగం

మూడవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు – మంత్రద్రష్ట – నాల్గవ తరంగం   రాజభవనపు ముత్తైదువలు, బ్రాహ్మణులు వేదఘోషలతో, మంగళవాద్య పూజాద్రవ్యాలతో నందిని వద్దకు ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు. రాజపురోహితుడు ఆ సురభికి పూజ చేసి, భయభక్తులతో వినమ్రుడై – “దేవీ, మహారాజు మీకు…

మంత్రద్రష్ట – నాల్గవ తరంగం

మూడవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు: మంత్రద్రష్ట – మూడవ తరంగం   ఆశ్రమంలో ఎక్కడ చూసినా కోలాహలం. ఇంతవరకూ అతిథి పూజ సంభ్రమంలో కోలాహలం. ఇప్పుడు అతిథుల సంభ్రమపు కోలాహలం. రాజు వైపు వారంతా నందినిని తమ రాజధానికి పిలుచుకొని పోతున్నారని సంభ్రమంలో…

మంత్రద్రష్ట – మూడవ తరంగం

రెండవ భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు: మంత్రద్రష్ట – రెండవ తరంగం కౌశిక మహారాజు వస్తున్న సంగతి తెలిసి కూచున్న ఆసనాన్ని వదలి లేచి వచ్చారు వశిష్ఠులు. వారు వాకిలి వద్దకు వచ్చే లోపే రాజు ప్రవేశించాడు. “రాజేశ్వరులకు స్వాగతం…” అని అన్నాడు…

మంత్రద్రష్ట – రెండవ తరంగం

మొదటి భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు: మంత్రద్రష్ట – ఒకటవ తరంగం   బ్రహ్మర్షి ఆశ్రమంలో ఆ మహానుభావుని చేత సన్మానించబడి కౌశిక మహారాజు ఘన సంతోషం, ఆశ్చర్యం, సంభ్రమం నిండిపోగా తన శిబిరంలో కూర్చున్నాడు. తాను పొందిన సత్కారం తన ఊహ…

మంత్రద్రష్ట – ఒకటవ తరంగం

శ్రీః నా మాట మొదటగా ’నా మాట’ అని ఇక్కడ రాసుకొన్నందుకు క్షమాపణలు. ఎందుకంటే, అత్యంత నిబద్ధతతో, నియమ నిష్ఠలతో, అనేక సంవత్సరాలు శ్రమించి, ఎన్నో పుస్తకాల నుండి ఎన్నో విషయాలను సేకరించడమే కాక ఇతరుల అనుభవాలను, స్వానుభవాన్నీ క్రోడీకరించి రాసిన…

మంత్రద్రష్ట – ముందుమాట

1950 లో కన్నడ భాషలో ’మహాబ్రాహ్మణ’ అనే పేరుతో శ్రీ దేవుడు నరసింహ శాస్త్రి గారు వ్రాసారు. వారి పేరును బట్టి వారు తెలుగువారని వేరే చెప్పనక్కరలేదు. అయితే వారు కర్నాటక (అప్పటి మైసూరు) రాజ్యంలో పుట్టి పెరిగి అనేక ప్రసిద్ధ…

మహాదేవి – నాల్గవ భాగం

చిక్షురుణ్ణి అల్లంత దూరం నుంచే చూసిన మహాదేవి కళ్ళు అరుణాలయ్యాయి. బాష్కల దుర్ముఖులను చీల్చి చెండాడినా, మహిసుడు రాకుండా మరో దానవుణ్ణి తనపైకి పంపటం చూసి వాడి వెర్రితనానికి నవ్వు వచ్చిందామెకు. ఆ దానవుణ్ణి ఒక మశకం వలెనే చూస్తూ, శంఖం…

మహాదేవి – మూడవ భాగం

  ఇలా సూతులవారు కథ మధ్యలో ఆపి, ఇంతకుముందు ప్రశ్నించిన స్త్రీ గురించి చూడటమేమిటి? అనుకుంటూ, తామూ వెనుదిరిగి చూశారు. విచిత్రం! ఆవిడ అక్కడ కనిపించలేదు. ఆమె ఎవరైఉంటుంది? ఆవిడ కనిపించకపోవటానికి కారణం సూతులవారికి అర్థమైపోయింది. మహిషాసురుడికి స్త్రీ చేతిలోనే చావు…

మహాదేవి – రెండవ భాగం

  “సామీ! మంటల్లోనుంచీ మనిషి బైటికి రావడం బాగానే ఉంది గానీ మరి తనొక రాజు కొడుకుననీ, తనకో రాజ్జముండాదనీ వాడికెట్టదెలిసింది? ఆణ్ణి ఎవురు పెంచి పెద్దజేసినారు?” అని దూసుకొచ్చింది పామరుని ప్రశ్న. మునుల్లో ఎవరో అతన్ని అడ్డుకున్నారు. “ఇదిగో నాయనలారా!…