పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13 Listen to Episode – 13 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 13 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 12 Listen to Episode – 12 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 12 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 11 Listen to Episode – 11 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 11 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 10

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 10 Listen to Episode – 10 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 10 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 9 Listen to Episode – 9 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)     పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 9 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 4

  పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 4 Listen to Episode – 4 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast) పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 4 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 3

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 3 Listen to Episode – 3 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 3 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 2

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 2 Listen to Episode – 2 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 2 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer: Chittibabu…

మీసాల నాగమ్మ

ఎవరీ మీసాల నాగమ్మ ? N.T.రామారావు ఆంధ్రుల అభిమాన నటుడే కాక తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపనతో ప్రపంచానికి తెలుగు వెలుగును చాటిన మేటి నాయకుడు కూడా. అందువలననే, ఆయన ప్రతి చర్యా ఆంధ్రుల హృదయ గ్రంధాలలో నిక్షిప్తమౌతూనే ఉంటుంది. రామారావు బాల్యం…

అధ్యాయం 30 – పల్నాటి వీరభారతం (చివరి భాగం)

క్రితం భాగంలో: బాలచంద్రుడు తన తమ్ముళ్ళతో కలిసి, కాలరుద్రుడిలా రణరంగంలో చెలరేగుతాడు. అసహాయశురుడై విజౄంభిస్తాడు. అతను, అతని తమ్ముళ్ళ ధాటికి తట్టుకోలేక నలగాముని సైనికులు పలాయనం చిత్తగిస్తారు. ఒక్కణ్ణి చేసి బాలుణ్ణి మట్టుబెట్టాలని తలచిన నరసింగరాజు తన సైనికుల్లో ధైర్యాన్ని నింపి…