పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 13 Listen to Episode – 13 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 13 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 4

  పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 4 Listen to Episode – 4 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast) పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 4 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 3

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 3 Listen to Episode – 3 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast)   పల్నాటి వీరభారతం భాగం – 3 ఇక్కడ చదవండి ఆవకాయ ఉచిత ఈబుక్స్ Writer:…

పల్నాటి వీరభారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 1

పల్నాటి వీర భారతం : ధ్వనిముద్రిక : భాగం 1 Listen to Episode – 1 of Palnati Bharatam (Telugu Podcast) Writer: Chittibabu Brought to you by MAHAA Podcasts – Unique Podcasts on…

అధ్యాయం 29 – పల్నాటి వీరభారతం

తెలుగునాట ఇంత గొప్ప యుద్ధం జరినట్లు మరెక్కడా దాఖలు లేదు. కవుల కలాలకు అందనంత గొప్ప పోరు జరిగింది. వర్ణించ నలవిగాని భీకర సమరమది.అటూ ఇటూ వీరులు కత్తులతో, బల్లాలతో పలుకరించుకున్నారు. రణవాద్యాలు మ్రోగాయి. శంఖాలు పలికాయి. కేకలతో, పెడబొబ్బలతో, కత్తుల మ్రోతతో, ఏనుగుల ఘీంకారాలతో, గుర్రాల గిట్టల చప్పుళ్ళతో కారెంపూడి రణక్షేత్రం మ్రోగిపోయింది.