యుద్ధం

  ఎగురుతున్న జెండా ఏమైనా చెబుతుందా ! రణభేరి మ్రోగాలి ఇంటింటా, మదినిండా! నీ ఆశయాన్నే శ్వాసగా చేసి ఆయువునే ఊపిరిగా పోసి సమర శంఖం పూరించు! దోపిడీ వ్యవస్థ దద్దరిల్లెలా శత్రువు గుండెలలో నెత్తుటి ప్రవాహం గడ్డ కట్టుకు పొయ్యేలా…