ముగ్గురు తిమ్మరుసుల విచిత్ర గాథ

విజయనగర చరిత్ర అంటే మహామంత్రి తిమ్మరుసు, తిమ్మరసు అంటే విజయనగర చరిత్ర గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ విజయనగర చరిత్ర లో మరో ఇద్దరు తిమ్మరుసులు ఉన్నారు. ఆ ముగ్గురు తిమ్మరుసుల తలరాత్రలతో విజయనగర సామ్రాజ్యం స్థితిగతులు ముడిపడివున్నాయంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఆలస్యమెందుకు!…

రాజకీయ నాయకులు – ఆలయ దర్శనాలు

  “పరమేశ్వర భక్తిర్నామ నిరవధిక అనంత అనవద్య కల్యాణగుణత్వ జ్ఞానపూర్వకః స్వాత్మాత్మీయ సమస్త వస్తుభ్యో అనేక గుణాధికో అంతరాయ సహస్రేణాపి అప్రతిబద్ధో నిరంతర ప్రేమప్రవాహః” “సుధృఢ స్నేహో భక్తిరితి ప్రోక్తః”   “భక్తి” అన్న పదానికి శ్రీజయతీర్థ యతివర్యులు చేసిన వ్యాఖ్యానం. …

మహామంత్రి తిమ్మరుసు తిరుమల శాసనాలు

తిమ్మరసు తిరుమల శాసనాలు లఘుచిత్రం  మహామంత్రి తిమ్మరుసు మధ్యయుగపు దక్షిణ భారత దేశంలోని ఒక ప్రముఖ చారిత్రక వ్యక్తి. సుప్రసిద్ధ విజయనగర చక్రవర్తి అయిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలతో అతనికి ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలు వీరగాథలుగా గత ఐదు శతాబ్దాలుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. తిమ్మరుసు, కేవలం…