అద్దం

Spread the love
Like-o-Meter
[Total: 1 Average: 4]

 

మా చంటాడి
కంటి పాపలో
నా ప్రతిబింబం

నన్ను నేను
తొలిసారి చూసుకుంటున్న
అనుభూతి!

****

Your views are valuable to us!