నా తరమా సఖీ !

Spread the love
Like-o-Meter
[Total: 0 Average: 0]

సఖీ !
ఆ అదిరే చిరు
అరుణాధరాలపైని
మృదు మధుర
చిరుదరహాసాల
సుధా ధారలను
తులాభారం సేయగ
నా తరమా సఖీ !

 

***

Your views are valuable to us!